Filter: sensei_disable_styles

apply_filters( 'sensei_disable_styles', $disable_styles ) → {bool}

Filter to disable Sensei styles.

Parameters:
Name Type Description
$disable_styles bool

Whether to disable Sensei styles.

Source:
Returns:

Whether to disable Sensei styles.

Type
bool