Filter: sensei_learning_mode_lesson_status_icon

apply_filters( 'sensei_learning_mode_lesson_status_icon', $icon, $status ) → {string}

Filter the lesson status icon.

Parameters:
Name Type Description
$icon string

The icon HTML.

$status string

The lesson status.

Source:
Returns:

The icon HTML.

Type
string