Filter: sensei_question_type_slug

apply_filters( 'sensei_question_type_slug', $slug ) → {string}

Filter the rewrite slug for the question type taxonomy.

Parameters:
Name Type Description
$slug string

The rewrite slug.

Source:
Returns:

The filtered rewrite slug.

Type
string